Tính năng

Tối ưu tốc độ

Băng thông

SHARE CPU

SHARE RAM

Bộ nhớ

Lighting-SSD-Hosting- 2

Chatbots:

Chatbots: Không giới hạn

24/7 Support: 150%

Teams: 4GB

Storage: 2 GB

1.700.000 VNĐ

Đăng ký
Lighting-SSD-Hosting-3

Chatbots:

Chatbots: Không giới hạn

24/7 Support: 150%

Teams: 4GB

Storage: 4 GB

2.900.000 VNĐ

Đăng ký
Lighting-SSD-Hosting-4

Chatbots:

Chatbots: Không giới hạn

24/7 Support: 200%

Teams: 4GB

Storage: 6 GB

4.100.000 VNĐ

Đăng ký
Lighting-SSD-Hosting-5

Chatbots:

Chatbots: Không giới hạn

24/7 Support: 200%

Teams: 4GB

Storage: 10 GB

6.600.000 VNĐ

Đăng ký